Čistič na plasty Plug ‚n‘ Clean

9.90 s DPH

Čistič na plasty Plug ‚n‘ Clean

Popis

Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug ‚n‘ Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 1 l

Usage Vysokotlakové čističe

Warnings H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Warnings P264 Po manipulácii starostlivo umyte

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

Warnings P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

 

Výbava

Názov

Prejsť na začiatok