Gélový čistič skla

13.00 s DPH

Nie je na sklade

Na ručné čistenie skiel a zrkadiel ako aj lesklých, vode odolných povrchov. Odstraňuje aj mastné a olejové nečistoty. Perfektné nanášanie vďaka gélovému zloženiu, ktoré zabraňuje stekaniu po kolmých plochách.

Nie je na sklade

Popis

Na ručné čistenie skiel a zrkadiel ako aj lesklých, vode odolných povrchov. Odstraňuje aj mastné a olejové nečistoty. Perfektné nanášanie vďaka gélovému zloženiu, ktoré zabraňuje stekaniu po kolmých plochách.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 500 ml

Usage ručne

Warnings H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Warnings P264 Po manipulácii starostlivo umyte

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

Warnings P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

 

Výbava

Názov

Prejsť na začiatok