Odstraňovač hmyzu, 500 ml

9.50 s DPH

Šetrne odstraňuje hmyzz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.

Popis

Šetrne odstraňuje hmyzz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 500 ml

Usage ručne

Warnings H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Warnings P264 Po manipulácii starostlivo umyte

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

Warnings P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

 

Výbava

Názov

Prejsť na začiatok