Odvápňovací prášok

10.60 s DPH

Odvápňovací prášok

Popis

Účinne odvápňuje parné čističe a iné horúcovodné stroje, ako napríklad rýchlovarné kanvice alebo kávovary – pre dlhú životnosť a nízku spotrebu energie.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 17 g

Warnings H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P264 Po manipulácii starostlivo umyte

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

Warnings P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

 

Výbava

Názov

Prejsť na začiatok