Ultra penový čistič 3-v-1

9.60 s DPH

Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.

Popis

Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 1 l

Usage Penovacia tryska

Warnings H315 Dráždi kožu.

Warnings H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Warnings P264 Po manipulácii starostlivo umyte

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

 

 

Výbava

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/

Názov

Prejsť na začiatok