Ultra penový čistič Cleaner,5 l, RM 527

24.00 s DPH

S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, mastnú špinu a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.

Popis

S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, mastnú špinu a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.

Technické údaje

Technické údaje

Veľkosť nádoby (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248

Výbava

 • Extra penivý prostriedok pre intenzívnu, dobre priľnavú a veľmi efektívnu penu
 • Odstraňuje typické nečistoty vozidiel ako pouličná špina, prach, zvyšky lístia alebo biologické usadeniny a pod.
 • Ideálny na čistenie vozidiel, motocyklov, obytných prívesov a lodí
 • Pre aplikáciu s penovými tryskami Kärcher
 • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
 • Neobsahuje NTA
 • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie – Ready-to-use (RTU)
 • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher a penovou tryskou Kärcher

Výstražné pokyny

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Oblasť použitia

Oblasť použitia:

 • Autá
 • Motocykle
 • Obytné automobily

Názov

Prejsť na začiatok