Základný čistič na tvrdé plochy

16.00 s DPH

Základný čistič na tvrdé plochy

Katalógové číslo: 6.295-775.0 Kategórie: , Značka:

Popis

Na dôkladné odstraňovanie starých ochranných vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea, PVC. Optimálny výsledný lesk sa dosiahne následným použitím ošetrovacích produktov značky Kärcher. Použiteľný aj pri normálnom znečistení na parketách a korku s ochrannou vrstvou.

Technické údaje

Veľkosť nádoby 1 l

Usage ručne

Warnings H290 Môže byť korozívna pre kovy.

Warnings H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Warnings P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Warnings P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Warnings P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

Warnings P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon

 

 

Výbava

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/

Názov